Наукові видання

Для публiкацiї результатiв наукових дослiджень унiверситет за власнi кошти видає 4 наукових журнали i 2 збiрники наукових праць:

наукові видання

 • науковий журнал "Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту",
 • мiжнародний науково-технiчний журнал "Оптикоелектроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї";
 • мiжнародний науково-технiчний журнал "Iнформацiйнi технологiї та комп'ютерна iнженерiя";
 • електронний науковий журнал "Науковi працi Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету";
 • науково-технiчний збiрник "Сучаснi технологiї, матерiали та конструкцiї в будiвництвi";
 • збiрник "Sententiae": науковi працi Спiлки дослiдникiв модернової фiлософiї (Паскалiвського товариства)";

Журнал Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету "Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту" є науковим фаховим виданням, публiкацiї в якому визнаються при захистi дисертацiйних робiт з технiчних, економiчних та педагогiчних наук (постанови президiї ВАК України вiд 9. 06. 1999 р. № 1-05/7, вiд 8. 09. 1999 р. № 01-05/9 та вiд 10. 07. 1999 р. № 3-05/11).

Журнал публiкує статтi, якi мiстять новi теоретичнi та практичнi результати в галузях технiчних, природничих та гуманiтарних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ, статтi з педагогiки вищої освiти.

Перiодичнiсть виходу журналу - 6 номерiв на рiк.
Журнал розповсюджується за пiдпискою (пiдписний iндекс 06225).

Головний редактор журналу - ректор ВНТУ, академiк АПНУ, д.т.н., професор Мокiн Борис Iванович

Вiдповiдальний секретар редколегiї - к.т.н. доцент Дерiбо Олександр Володимирович (тел. 51-32-56)

Веб-сайт журналу: http://www.visnyk.vstu.vinnica.ua.
Адреса електронної пошти журналу: visvpi@vstu.vinnica.ua.
Консультацiї щодо оформлення статей можна отримати в кiмнатi 204 ГНК або за тел. 59-83-83.


У груднi 2006 року в унiверситетi заснований електронний науковий журнал "Науковi працi Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету" з перiодичнiстю виходу номерiв один раз у три мiсяцi.
Кожна стаття подається до журналу трьома мовами - українською, росiйською та англiйською.
    Роздiли журналу:
 • автоматика та iнформацiйно-вимiрювальна технiка;
 • будiвництво;
 • застосування результатiв дослiджень;
 • енергетика та електротехнiка;
 • iнформацiйнi технологiї та комп'ютерна технiка;
 • машинобудування i транспорт;
 • радiоелектронiка та радiоелектронне апаратобудування.
Головний редактор журналу - ректор унiверситету, академiк АПНУ, д. т. н., професор Борис Iванович Мокiн.
Вiдповiдальний секретар редколегiї - доцент кафедри комп'ютерних систем управлiння, к. т. н. Ольга Вiталiївна Глонь. Час прийому: Пон. - 14.15 - 16.15, Чт. - 10.05 - 12.05.

Адреса редакцiї: 21021, Україна, м. Вiнниця, Україна, вул. Хмельницьке шосе, 95, кiмната 203 ГНК. Тел. (0432) 59-86-25, e-mail: praci_vntu@vstu.vinnica.ua.

Для подання статтей до журналу "Науковi працi Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету" необхiдно використовувати правила пiдготовки i оформлення рукописiв статей.

    За кошт унiверситету нинi видається надзвичайно цiкавий журнал "Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї" (Web-сайт - http://www.vstu.vinnica.ua/~oeipt/). Цей журнал, до речi, має мiжнародний класифiкатор. Головний редактор - заслужений дiяч науки i технiки України, завiдувач кафедри лазерної та оптоелектронної технiки, доктор технiчних наук, професор Володимир Прокопович Кожем'яко.
    Вашiй увазi пропонується започаткований на Українi мiжнародний науково-технiчний журнал, в якому вперше в свiтовiй практицi зроблено спробу поєднати два найважливiших аспекти розвитку людської цивiлiзацiї, а саме напрямки iнформацiйного та енергетичного спектрiв в оптико-електронному базисi, який на даний момент може сприйматися, як найефективнiший засiб вирiшення стратегiчних проблем для подальшого науково-технiчного прогресу.
    Мiжнародний науково-технiчний журнал "Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї" (ISSN 1681-7893) зареєстрований Державним комiтетом iнформацiйної полiтики, телебачення та радiомовлення України у 2001 роцi (Свiдоцтво про реєстрацiю - KB№4975 вiд 23.03.2001 р.). Журнал виходить два рази на рiк. Мови видання: українська, росiйська, англiйська.
Це видання задовольняє усi вимоги стандартiв до перiодичних видань ISO 3257 i тому має свiй Мiжнародний стандартний номер серiйного видання ISSN 1681-7893.
До складу редколегiї входять 41 провiдний вчений, iз них 28 - з України, всi мають науковий ступiнь доктора наук та вчене звання професора (присвоєними згiдно вимог ВАК України), а ще 13 з iнших країн свiту, всi мають науковий ступiнь доктора наук та вчене звання професора (згiдно з мiжнародними стандартами).
Згiдно постанови Президiї ВАК України №1-05/6 вiд 12 червня 2002 року (перелiк №10 наукових фахових видань) мiжнародний науково-технiчний журнал "Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї" визнано фаховим виданням з технiчних наук, а також №1 журналу включно.
Журнал публiкує статтi, якi мiстять новi теоретичнi та практичнi результати в галузях технiчних, природничих та гуманiтарних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцiй, матерiали з педагогiки вищої освiти.
    В журналi є такi роздiли:
 • Принциповi концепцiї та структурування рiзних рiвнiв освiти з оптико-електронних iнформацiйно-енергетичних технологiй.
 • Методи та системи оптико-електронної i цифрової обробки зображень та сигналiв.
 • Системи технiчного зору i штучного iнтелекту з обробкою та розпiзнаванням зображень.
 • Оптична i квантова електронiка в комп'ютерних та iнтелектуальних технологiях.
 • Бiомедичнi оптико-електроннi системи та прилади.
 • Оптико-електроннi пристрої та компоненти в лазерних i енергетичних технологiях.
 • Волоконно-оптичнi технологiї в iнформацiйних (Internet, Intranet тощо) та енергетичних мережах.
 • Системи та пристрої вiдображення iнформацiї.
 • Оптико-електроннi енергозберiгаючi технологiї.

   Розповсюджується журнал безкоштовно в бiблiотеки всiх вищих навчальних закладiв III i IV рiвнiв акредитацiї системи Мiнiстерства освiти i науки України, а також в провiднi ВУЗи Росiї, Грузiї, Польщi, Румунiї, Iзраїлю, Грецiї, Португалiї, Бразилiї, США, з якими унiверситет пiдтримує творчi контакти. Частина тиражу направляється в центральнi бiблiотеки України, країн СНД та зарубiжних країн.
    Українськi науковцi, що працюють в галузi оптики i спектроскопiї, оптико-електронних iнформацiйно-енергетичних технологiй, квантової електронiки, голографiї та оптичного запису iнформацiї активно використовують можливiсть публiкацiї своїх нових результатiв в журналi, що гарантує ефективне представлення їх наукових здобуткiв свiтовiй науковiй громадськостi.

    Консультацiї з приводу оформлення статей можна отримати в редакцiї мiжнародного науково-технiчного журналу "Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї": Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, кафедра лазерної та оптоелектронної технiки, к. 2156, 2160 або за тел.: +380 (432) 59-80-19,  59-81-25

   

Заснований у 2004 році

Виходить 3 рази на рік

Журнал <Інформацiйнi технологiї та комп'ютерна інженерія> є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук (постанова ВАК України від 19.01.2006 р. № 2-05/1), (повторна реєстрація, постанова ВАК України від 08.07.2009 р. № 1-05/3).

Журнал публiкує статтi, якi мiстять новi теоретичнi та практичнi результати в галузях технiчних та природничих наук. Публiкуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцiй.

Роздiли журналу:

 • Математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • Комп'ютернi системи та компоненти;
 • Інформацiйнi технологiї;
 • Радiовимірювальні прилади;
 • Прилади і методи контролю та визначення складу речовини;
 • Біологічні та медичні прилади і системи;

Видається за рекомендацiєю Вченої ради Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету.

Зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Свідоцтво про реєстрацію № 9007, сер. КВ від 27.07.2004 р.


Редколегiя журналу складається з відомих у своїх галузях вчених, переважно докторів наук. Редакційна колегія журналу забезпечує незалежне таємне рецензування всіх рукописів статей.

Головний редактор - Азаров Олексій Дмитрович, заслужений працівник освіти України, доктор технiчних наук, професор, ...

Вiдповiдальний секретар редколегiї - Савчук Тамара Олександрівна, кандидат технiчних наук, доцент.

Журнал має передплатний індекс 37465 і щорічно включений до Каталогу видань України.

Адреса редакції - 21021, Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, ВНТУб корпус 2б кімн. 2220. Тел.: +380 432 43-90-02. e-mail: itce@vstu.vinnica.ua   http://vstu.vinnica.ua/itce

Друкується у Вiнницькому нацiональному технiчному унiверситеті комп'ютерному iнформацiйно-видавничому центрі. 21021, Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. Тел.: +380 432 43-90-02.

Свiдоцтво суб'єкта видавничої справи серія ДК № 3516 вiд 01.07.2009 р.


    Наш Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет вже другий рiк поспiль випускає журнал "Sententiae" ("Сентенцiї"). Це видання присвячене проблемам фiлософiї нового часу. iсторiї фiлософiї, фiлософiї культури, але лише в аспектi нового часу.
    Це унiкальний випадок в Українi, щоб вищий технiчний заклад освiти випускав фахове видання з фiлософiї, яке б користувалось авторитетом серед професiоналiв. Якщо стосовно iсторiї фiлософiї, то спецiалiзованих видань не мають навiть тi класичнi унiверситети, де є фiлософськi факультети. Головний редактор цього загальноукраїнського фiлософського видання, доктор фiлософських наук, професор кафедри фiлософiї ВНТУ Олег Хома. "Sententiae" - ВАКiвський журнал, зареєстрований Мiнiстерством освiти i науки України. Дописують сюди науковцi з усiєї країни. Редагує журнал один з наймолодших в Українi доктор фiлософських наук 35-рiчний Олег Хома, а до редколегiї входять такi маститi українськi фiлософи як Ю.В.Кушаков, I.В.Бичко, В.Г.Табачковський. Що стосується фiлософiї нового часу, то Вiнниця завдяки своєму технiчному унiверситету є провiдним науковим центром в Українi.
    Журнал є результатом дiяльностi спiлки дослiдникiв модерної фiлософiї - Паскалiвського товариства, головою якого є Олег Iгоревич.
    Осередки цього товариства є в багатьох областях України.
    "Sententiae" видруковуються коштом нашого закладу освiти.