Співпраця з установами НАН України та галузевими установами

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами
Національної академії наук України та галузевих академій наук України

У 2010 році наукова та науково-технічна діяльність Вінницького національного технічного університету з науковими установами НАН та галузевих академії наук України здійснювалась у таких напрямках:
- співпраця в межах діючих спільних угод, договорів, стуруктур;
- проведення спільних наукових досліджень;
- взаємне використання для проведення наукових досліджень як обладнання наукових установ НАН та галузевих академій наук України такі обладнання ВНТУ;
- проведення спільних конференцій, семінарів;
- сумісна участь науковців ВНТУ та академічних установ у проведенні науково-технічних заходів, що мали наукову та науково-технічну спрямованість;
- сумісна експертиза дисертаційних робіт;
- спільна підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;
- спільна розробка та підготовка навчально-методичного забезпечення за спеціалізацією: написання текстів лекцій, розробка робочих програм, видання навчальних посібників, державних стандартів України тощо;
- забезпечення найбільш повного використання науково-технічного потенціалу для виконання планових завдань;
- взаємне використання науковими працівниками як НАН і галузевих академій наук, так і ВНТУ бібліотечних фондів сторін тощо.

У 2010 році Інститутом проблем математичних машин і систем НАН України та Вінницьким національним технічним університетом укладений 5-річний договір про науково-технічне співробітництво у рамках науково-дослідної лабораторії відмовостійких інформаційно-обчислювальних і керуючих систем, створеної за спільним наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та Академій наук Української ССР № 356/184 від 14.07.1989 р.

Виконавцями обох сторін договору передбачається співпраця у галузі:

 • фундаментальних та прикладних досліджень з метою створення теоретичних основ та методології розробки відмовостійких інформаційно-обчислювальних і керуючих систем із застосуванням систем числення з ваговою надлишковістю (СЧВН);
 • проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на створення елементної бази для відмовостійких інформаційно-обчислювальних і керуючих систем на основі СЧВН;
 • організації спільної наукової діяльності з розробки відмовостійких, швидкодіючих перетворювачів форми інформації, що можуть бути створені на низкоточній елементній базі;
 • розробки елементної бази для побудови відмовостійких, швидкодіючих перетворювачів форми інформації;
 • надання інформаційних, наукових, науково-педагогічних, науково-виробничих, технічних, навчально-методичних, маркетингових, соціальних та інших послуг.

Умови договору передбачають забезпечення один одного приміщеннями, обладнанням, спільну розробку навчально-методичного забезпечення. найбільш повне використання науково-технічного потенціалу сторін для виконання програм договору тощо.

Лабораторією відмовостійких інформаційно-обчислювальних і керуючих систем ВНТУ сумісно з Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України на підставі договору про творчу співдружність у 2010 році розпочаті роботи з:

 • теоретичних досліджень методів віртуального (автоматизованого) проектування портативних приладів та систем для діагностики стану біологічних об’єктів;
 • розробки теоретичних основ та практичної реалізації веб-орієнтованих інформаційних технологій, орієнтованих на створення біосенсорних систем експрес-діагностики стану біологічних об’єктів, моделювання вимірювальних каналів, засобів попередньої обробки та передачі даних і автоматизацію напрацювання методичного забезпечення для створюваних приладів;
 • дослідження та створення динамічних моделей біологічних об’єктів, програмних та інструментальних засобів, які придатні для застосування при експресному оцінюванні стану біологічних об'єктів;
 • створення віртуальних лабораторій як засобу міждисциплінарних досліджень при супроводженні проектів по розробці нових засобів та систем діагностики стану біологічних об'єктів;
 • фундаментальних та прикладних досліджень з метою створення теоретичних основ та методології розробки відмовостійких інформаційно-обчислювальних і керуючих систем із застосуванням систем числення з ваговою надлишковістю (СЧВН);
 • проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на створення елементної бази для відмовостійких інформаційно-обчислювальних і керуючих систем на основі СЧВН;
 • організації спільної наукової діяльності з розробки відмовостійких, швидкодіючих перетворювачів форми інформації;
 • розробки елементної бази для побудови відмовостійких, швидкодіючих перетворювачів форми інформації.

Кафедра металорізальних верстатів та обладнання автоматизованого виробництва (МРВОАВ) ВНТУ у 2010 році продовжувала виконання науково-дослідної роботи „Розробка системи охолодження установки для отримання порошків вольфраму” на підгрунті творчої співдружності з Інститутом електрозварювання (ІнЕЗ) ім. Є.О. Патона НАН України. Дослідження проводились на удосконаленому лабораторному обладнанні ІнЕЗ ім. Є.О. Патона. У результаті використання розробок кафедри МРВОАВ ВНТУ отримані порошки із зменшеними розмірами частинок заданої фракції за рахунок удосконаленої системи охолодження при низьких показниках відходів на установці для виготовлення порошків вольфраму методом термовідцентрового розпилення.

За результатами роботи спільно із відповідальним виконавцем від ІнЕЗ с.н.с., к.т.н. О.І. Бєлим опубліковано дві статті у фахових виданнях за переліком ВАК України; отримано патент на винахід; зроблено дві доповіді на міжнародник науково-технічних конференціях. Виконана та успішно захищена одна магістерська дисертація за темою спільної роботи. В цьому напрямку продовжує дослідження аспірант кафедри МРВОАВ ВНТУ Повстенюк Д.В.

У 2010 році завершені наукові роботи, що виконувалися ВНТУ спільно з Інститутом геотехнічної механіки НАН України з розробки наукових основ та фізико-хімічних закономірностей утворення метану та наноструктурованих поверхнях викопної органічної речовини та розробки технологічних засад для підвищення безпеки процесів вуглевидобування.

Спільно з установами НАН України та галузевих академій наук України виконувалися також наукові роботи у напрямах:

- теоретичні та експериментальні дослідження процесів поверхневого пластичного деформування (Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля);
- розробка математичних моделей процесів руйнування матеріалів (Інститут проблем міцності НАН України);
- дослідження наноплівок (Інститут напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ);
- дослідження фотоелектронних спектрів наноплівок ( Інститут металофізики НАНУ);
- розробка методів і засобів компенсації неоднорідностей електричних систем (Інститут електродинаміки НАН України, Інститут відновлюваної енергетики НАН України);
- словотвір у сучасній українській мові (Інститут української мови НАН України);
- науковий переклад праць класиків французької філософії (Інститут філософії НАН України) і інших.

При проведенні спільних досліджень широко використовується обладнання академічних установ. Зокрема, обладнання для обробки металів тиском Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля, атомно-силовий мікроскоп для дослідження наноструктурних сполук та атомного ландшафту на рівні наноструктурних складних апатитів та рентгенофотоелектронний спектрометр для дослідження фотоелектронних спектрів наноплівок Інституту металофізики НАНУ, атомно-силовий мікроскоп для дослідження наноплівок Інституту напівпровідників ім. В.Є. Лошкарьова НАНУ та інше.

Науковці центру історико-філософських досліджень „Renatus” кафедри філософії ВНТУ спільно з Інститутом філософії НАНУ та кафедрою філософії  Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка спільно працювали у створеній (2009р.) Раді з питань філософського перекладу і термінознавства.

Продовжувалося видання видавництвом ВНТУ фахового збірника „Sententiae”: наукові праці спілки дослідників модернової філософії (Паскалівського товариства) згідно укладеної угоди університету з Інститутом філософії ім. Г. Сковороди.

У 2010 році спільно з академічним установами України проведені 6 науково-технічних конференцій і семінарів:

 • на базі ВНТУ за участю Інституту кібернетики НАНУ проведено Міжнародну науково-практичну конференцію „Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія”;
 • на базі ВНТУ за участю Інституту електродинаміки НАНУ проведено Х Міжнародну науково-технічну конференцію „Контроль і управління в складних системах” (КУСС-2010);
 • на базі ВНТУ за участю Національної академії педагогічних наук України проведено Х Міжнародну науково-практичну конференцію „Гуманізм та освіта”;
 • ВНТУ спільно з Науковою радою НАН України проводив семінари „Технічні засоби захисту інформації”;
 • ВНТУ спільно з Інститутом проблем реєстрації інформації НАНУ, Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Інститутом технічної механіки НАНУ були співорганізаторами І Всеукраїнського з'їзду „Медична та біологічна інформатика і кібернетика” з міжнародною участю;
 • ВНТУ спільно з Національною академією наук України та Харківським Національним університетом ім. В.Н. Карабіна провели ХХХІV Міжнародну науково-практичну конференцію „Применение лазеров в медицине и биологии”.

Науковці академічних установ проводять курси лекцій для студентів університету. Так, д.ф.-м.н., проф. Шлезингером М.І., співробітником науково-навчального центру інформаційних технологій і систем Національної академії наук України, прочитаний курс лекцій „Підкласи задач розмітки, що можуть бути розв'язані, та алгоритми їх розв'язання”.

Науковцями академічних установ та університету проводиться сумісна експертиза дисертацій. Здійснюється обмін опонентами. С.н.с. провідний науковий співробітник Інституту  електродинаміки  НАНУ, д.т.н. Танкевич Є.М. є членом спеціалізованої ради К 05.052.05. ВНТУ за спеціальністю 05.14.02 „Електричні стації, мережі і системи”.

Багацький В.О., д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу перетворювачів форми інформації Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України – член спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ за спеціальністю 05.13.05. „Комп'ютерні системи та компоненти”.

Яковлєв Ю.С., д.т.н., с.н.с, завідувач відділу персональних ЕОМ і проблемно-орієнтовних комплексів на їх основі Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України – член спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01. ВНТУ за спеціальністю 05.13.05. „Комп'ютерні системи та компоненти”.

Д.т.н., проф. ВНТУ Мокін В.Б. є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору  НАН України за спеціальностями „Математичне моделювання та обчислювальні методи” та „Інформаційні технології”.

Д.політ.н., проф. ВНТУ Корнієнко В.О. – член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 23.00.03. „Політична культура та ідеологія” Національної академії наук України.

Аспіранти та докторанти університету постійно консультуються з провідними науковцями академічних установ, з якими ВНТУ співпрацює, користуються їхніми бібліотеками.

У 2010 році ВНТУ отримав найвищу нагороду ГРАН-ПРІ рейтингового конкурсу Міжнародної виставки-презентації Сучасні навчальні заклади - 2010”, удостоєний нею ж звання Лідер вищої освіти України” та Диплому виставки за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти, яка організована Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України та компанією Виставковий світ”.

Почесними грамотами Національної Академії педагогічних наук України відзначені 6 науковців університету: д.т.н., проф. Кожем’яко В.П., д.філол.н., проф. Азарова Л.Є., д.т.н., проф. Грабко В.В., к.т.н., проф. Мізерний В.М., к.філос.н., проф. Буяльська Т.Б., к.т.н., проф. Ратушняк Г.С.

Грамотами Національної Академії педагогічних наук України відзначені 4 науковців університету: д.т.н., проф. Павлов С.В., к.т.н., доц. Писклярова А.В., д.т.н., проф. Романюк О.Н., д.т.н., проф. Мокін В.Б.