Наукові та науково-технічні розробки університету за 2010 рік

Розробка методу та засобів криптографічного захисту без попереднього розподілу ключів на основі рекурентних послідовностей

Назва проекту

Розробка методу та засобів криптографічного захисту без попереднього розподілу ключів на основі рекурентних послідовностей.

Короткий опис

Запропоновано нову рекурентну послідовність Vk послідовність та встановлено її властивості, зокрема, властивості безпосереднього обчислення елементів через початкові елементи, а також прискореного обчислення елементів для спадних n для будь-якого k. Отримані властивості дозволили створити математичний апарат для побудови методу прискореного шифрування інформації без попереднього розподілу ключів. Запропоновано метод шифрування інформації без попереднього розподілу ключів на основі Vk та Uk послідовностей. Запропоновано принципи побудови спеціалізованих процесорів для шифрування інформації за запропонованим методом.

Переваги

Метод шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей, дозволяє виконувати шифрування інформації без попереднього розповсюдження секретного та відкритого ключів. Запропонований метод дозволяє виконувати певні обчислення, як послідовно, так і паралельно. Це дозволить збільшити продуктивність спеціалізованих процесорів реалізації методу можливістю розробки їх за конвеєрним принципом. Метод, має переваги перед відомим як при програмній, так і при апаратній реалізації. Результати досліджень засвідчили високий рівень криптостійкості запропонованого методу.

Сфера застосування

Системи захисту інформації

Етап розвитку

На рівні технологічно-конструкторської документації

Передача запропонованої технології

Ноу-хау

Автори проекту
 Тел., Е-mail

Доктор техн. наук, проф. Азаров Олексій Дмитрович

Тел. + 380 0432 505129,  E-mail: psv@vntu.vinnica.uaТеорія побудови пристроїв та елементної бази прискореного високоточного аналого-цифрового перетворення

Назва проекту

Теорія побудови пристроїв та елементної бази прискореного високоточного аналого-цифрового перетворення

Короткий опис

Запропоновано низку методів підвищення параметричної надійності високоточних АЦП із ваговою надлишковістю. Отримано математичну модель відмов ЦАП, що самокалібрується, із ваговою надлишковістю, яка описує розподіл похибок ЦАП залежно від обраної стратегії самокалібрування. Створено математичну модель операції порівняння для швидкісного порозрядного АЦП із змінною тривалістю тактів врівноваження для різних типів систем числення з ваговою надлишковістю (СЧВН). Отримано аналітичні співвідношення, що описують процес порівняння аналогових сигналів для швидкісного порозрядного перетворення в АЦП із змінною тривалістю тактів врівноваження. Побудовано моделі динамічних похибок І та ІІ роду для високоточного швидкісного АЦП порозрядного наближення з ваговою надлишковістю та запропоновано метод підвищення продуктивності такого перетворювача. Запропоновано математичні моделі для отримання АЧХ і ФЧХ, коефіцієнтів передачі основних транзисторних каскадів. Розроблено оригінальні методи структурно-функціональної організації аналогових вузлів, побудованих на основі двотактних симетричних структур підсилювачів постійного струму для швидкодіючих високоточних АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю.

Переваги

Результати роботи дозволяють суттєво підвищити швидкість і точність порозрядного аналого-цифрового перетворення на основі вагової надлишковості без підвищення рівня технологій, тобто не потребують значних додаткових капіталовкладень. Запропоновані аналогові вузли побудовані на основі двотактних підсилювачів постійного струму мають похибку лінійності аж до 0.000035%, швидкість наростання вихідного сигналу 3000-3200 В/мкс, смуга одиничного підсилення – 300-600 МГц. Вказані характеристики мають найкращі закордонні аналоги. Використання ж вагової надлишковості у АЦП послідовного наближення дозволяє суттєво, у декілька разів, підвищити точність і швидкодію аналого-цифрового перетворення.

Сфера застосування

Підприємства і установи, що займаються розробкою і виробництвом електронної апаратури

Етап розвитку

На рівні технологічно-конструкторської документації

Передача запропонованої технології

Ноу-хау

Автори проекту
 Тел., Е-mail

Доктор техн. наук, проф. Азаров Олексій Дмитрович

Тел. + 380 0432 505129,  E-mail: psv@vntu.vinnica.ua

Аналіз і синтез RLC-негатронів на базі інжекційно-польових ефектів в багатоелектродних напівпровідникових структурах Шотткі та створення на їх основі високоефективних інформаційних пристроїв

Назва проекту

Аналіз і синтез RLC-негатронів на базі інжекційно-польових ефектів в багатоелектродних напівпровідникових структурах Шотткі та створення на їх основі високоефективних інформаційних пристроїв.

Короткий опис

Розроблені математичні моделі фізико-технічних процесів в багатоелектродних напівпровідникових структурах Шотткі, що враховують появу від’ємного активного опору на клемах приладів, а також передбачають можливість прямого зміщення керуючого переходу. Розроблені іммітансті математичні моделі багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі, що враховують різні схеми включення, та дозволяють визначити тип перетворення імітансу. Розроблені теоретичні основи синтезу динамічних комбінованих негатронів на основі багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі. Розроблені математичні моделі інформаційних пристроїв на базі запропонованих негатронів, зокрема: імітансних логічних елементів, багатопараметричних генераторних сенсорів. Розроблені теоретичні основи оцінки ефективності інформаційних пристроїв на базі багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі.

Переваги

Розроблені теоретичні основи синтезу динамічних комбінованих негатронів на основі багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі, що дозволило синтезувати схеми динамічних негатронів, які можуть бути ефективно використанні як узагальнені перетворювачі імпедансу при реалізації елементів і пристроїв автоматики з покращеними технічними параметрами. Розроблені математичні моделі негасенсорів на базі L-, C-негатронів мають у 2-5 разів більшу чутливість порівняно до прототипів. Розроблені математичні моделі інформаційних пристроїв на базі запропонованих негатронів, характеризуються більшою швидкодією, схемотехнічною простотою, та меншим енергоспоживанням.

Сфера застосування

Підприємства і установи, що займаються розробкою та виробництвом електронної апаратури

Етап розвитку

На рівні технологічно-конструкторської документації

Передача запропонованої технології

Ноу-хау

Автори проекту
 Тел., Е-mail

Доктор техн. наук, проф. Філинюк Микола Антонович

Тел. + 380 0432 505129,  E-mail: psv@vntu.vinnica.ua

Теоретичні методи аналізу швидкоплинних техногенних надзвичайних ситуацій для створення систем підтримки прийняття рішень керівниками ліквідації таких ситуацій

Назва проекту

Теоретичні методи аналізу швидкоплинних техногенних надзвичайних ситуацій для створення систем підтримки прийняття рішень керівниками ліквідації таких ситуацій

Короткий опис

Розроблено модель ідентифікації надзвичайної ситуації як складного динамічного процесу, що відображає причинно-наслідкові зв'язки процесів, які її створюють. Розроблено алгоритм оцінювання надзвичайної ситуації, що виникла при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом. Розроблено математичну модель кластеризації надзвичайної ситуації з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків як задачі Data Mining, математичну модель пошуку асоціативних правил при аналізі надзвичайних ситуацій як задачі Data Mining, математичну модель прогнозування стану надзвичайної ситуації на залізничному транспорті. Спроектовано базу знань для оцінювання надзвичайної ситуації на залізниці. Розроблено багатовимірну модель подання інформації щодо надзвичайної ситуації, що може виникнути при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом. Запропоновано концепцію сховища даних і знань Datа Warehouse для оцінювання техногенних швидкоплинних надзвичайних ситуацій з метою вироблення рекомендацій щодо ліквідації їх наслідків. Спроектовано систему підтримки прийняття рішень, що розв'язує задачі ідентифікації швидкоплинних надзвичайних ситуацій техногенного характеру і вироблення відповідних рекомендацій щодо їх ліквідації.

Переваги

Результати виконання проекту дають можливість створити низку конкурентоспроможних методик підтримки прийняття рішень, що базуються на технологіях Data Mining, а також нових підходів до проектування класу систем, що розглядаються. Такі методики надають проектантам потужний інженерний апарат для побудови відповідних інформаційних технологій, які скорочують час на вироблення обґрунтованих рішень керівників ліквідації швидкоплинних надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зменшують їх наслідки, дають можливість оцінювати надзвичайну ситуацію з відображенням причинно-наслідкових зв'язків процесів, що її створюють, а також підвищують ступінь їх об’єктивності за рахунок комп'ютеризації процесів ідентифікації таких ситуацій і впровадження багатовимірного підходу при поданні інформації.

Сфера застосування

АСУ Укрзалізниці, системи моніторингу надзвичайних ситуацій Міністерства надзвичайних ситуацій України, а також для навчання командного складу пожежних підрозділів воєнізованої охорони Укрзалізниці та МНС України.

Етап розвитку

На рівні проекту

Передача запропонованої технології

Ноу-хау

Автори проекту
 Тел., Е-mail

Доктор техн. наук, проф. Перевозніков Сергій Іванович

Тел. + 380 0432 505129,  E-mail: psv@vntu.vinnica.ua

Зменшення техногенного навантаження  на навколишнє середовище енергозберігаючих систем утилізації органічних відходів

Назва проекту

Зменшення техногенного навантаження  на навколишнє середовище енергозберігаючих систем утилізації органічних відходів

Короткий опис

Запропоновано метод визначення ефективності енергозберігаючої системи утилізації органічних відходів (ЕСУОВ), в якому органічно поєднано оцінку ефективності системи, що проявляється на етапі експлуатації і оцінку ефективності системи протягом життєвого циклу. Розроблені принципи та теоретична база формування початкових даних для визначення техногенного навантаження на навколишнє середовище з врахуванням життєвого циклу енергозберігаючої системи утилізації органічних відходів.  Одержані результати досліджень закономірностей тепломасообміну в багатокомпонентних середовищах органічних відходів, що застосовуються в системах біоконверсії.

Переваги

Розроблено та запропоновано метод оцінки визначення ефективності ЕСУОВ, в якій органічно поєднано оцінку ефективності, що проявляється на етапі експлуатації, і оцінку ефективності системи протягом життєвого циклу.  Коефіцієнти тепловіддачі від металевої стінки до органічних сумішей за умов вільної та вимушеної конвекції, які визначені за запропонованою методикою, зіставлені з власними експериментами та експериментальними даними інших авторів. Розбіжність зіставлених даних для основної маси точок не перевищує 35%.

Сфера застосування

Агропромисловий комплекс, муніципальна енергетика, харчова, фармацевтична та біохімічна промисловість.

Етап розвитку

Методологія оцінки життєвого циклу, реалізована в програмному забезпеченні Sima Pro, доповнена принципами і теоретичною базою формування початкових даних для оцінки техногенного навантаження, що вперше дозволяє використовувати цей програмний продукт для оцінки ефективності енергозберігаючої системи утилізації органічних відходів на стадії її проектування.

Передача запропонованої технології

Ноу-хау

Автори проекту
 Тел., Е-mail

Доктор техн. наук, проф. Ткаченко Станіслав Йосипович

Тел. + 380 0432 505129,  E-mail: psv@vntu.vinnica.ua

Економіко математичне моделювання систем підтримки прийняття рішень з урахуванням ризику

Назва проекту

Економіко математичне моделювання систем підтримки прийняття рішень з урахуванням ризику

Короткий опис

Розроблено загальну математичну модель ПР з розширеними функціональними можливостями, особливістю якої є те, що вона враховує множину первинних вхідних параметрів і множину оцінювальних параметрів, а також те, що складна функція прийняття рішення поділена на більш прості функції. Побудовано модель багаторівневої СППР, в якій здійснено стратифікацію процесу прийняття рішення.

Переваги

Метод формалізації СППР на основі математичного апарату НМ враховує об’єкти зі змішаними параметрами і може бути використаним для створення СППР для розв’язку різних економічних задач. Методика формалізації СППР з кількісними оцінювальними параметрами дає можливість обгрунтовано визначати ваги оцінювальних параметрів. Це дозволило забезпечити прийняття однозначного рішення в умовах ризику та неповного перебору комбінацій оцінювальних параметрів.

Сфера застосування

Підприємства і установи, що займаються розробкою та впровадженням СППР

Етап розвитку

На рівні проекту

Передача запропонованої технології

Ноу-хау

Автори проекту
 Тел., Е-mail

Доктор техн. наук, проф. Роїк Олександр Митрофанович

Тел. + 380 0432 505129,  E-mail: psv@vntu.vinnica.ua

Дослідження індикатрис розсіяння для локації і контролю неоднорідних середовищ у екологічному моніторингу

Назва проекту

Дослідження індикатрис розсіяння для локації і контролю неоднорідних середовищ у екологічному моніторингу

Короткий опис

Розглянуто процес трансформації лазерного випромінювання в атмосфері та вплив на нього різних впливних факторів атмосферного світлорозсіювального середовища. Зроблено аналіз рівняння лазерного зондування атмосфери та отримано лідарне рівняння для однократного розсіювання. Запропоновано математичну модель формування спектрополяриметричних зображень оптично м’яких частинок полідисперсних  середовищ за допомогою методу Монте-Карло та гібридної апроксимації.

Переваги

Запропонована автоматизована лідарна система локації і контролю здатна визначати на відстані в сотні метрів концентрації забруднюючих атмосферу газів, порядку декількох частинок на мільйон основних молекул атмосфери. Крім того, вона може виконувати спостереження за розповсюдженням антропогенних викидів із джерел викидів паливно-енергетичних установок, підприємств та транспорту, газовидобування тощо.

Сфера застосування

Організації та установи, які займаються охороною навколишнього природного середовища та екологічним моніторингом атмосфери, а також підприємства, що виготовляють спектрофотометричну апаратуру

Етап розвитку

На рівні проекту

Передача запропонованої технології

Ноу-хау

Автори проекту
 Тел., Е-mail

Доктор техн. наук, проф. Петрук Василь Григорович

Тел. + 380 0432 505129,  E-mail: psv@vntu.vinnica.ua

Розробка методів інтеграції математичних моделей природних процесів з геоінформаційними системами природних екосистем

Назва проекту

Розробка методів інтеграції математичних моделей природних процесів з геоінформаційними системами природних екосистем

Короткий опис

Розроблено інформаційну технологію інтегрування математичних моделей у ГІС екологічного моніторингу, яка використовує нові підходи щодо проведення аналогії між формалізованим описом математичних моделей та описом просторових об’єктів і баз даних ГІС. Запропоновано нові методи автоматизованого пошуку різноформатної екологічної інформації у ГІС, базах даних та інших джерелах інформації, необхідної для ідентифікації математичних моделей на основі онтологічної бази даних та її XML-представлення, які дозволяють здійснювати комплексний та ітеративний пошук по всіх основних типах джерел та враховують просторові відношення між об’єктами. Розроблено нові інформаційні технології проектування інформаційної системи обробки даних спостереження за станом довкілля, які дозволяють проектувати структуру системи обробки даних спостереження по формах вхідних та вихідних даних та дають можливість автоматизувати проведення відповідності між операціями над об’єктами ГІС та методами класів типового ГІС-інструментарію на передпроектній стадії.

Переваги

Основні науково-технічні результати роботи за деякими характеристиками (комплексністю відстежуваних параметрів стану довкілля, поліфункціональністю їхнього аналізу тощо), не мають аналогів у технологічно розвинених країнах світу, де використовують системи моніторингу та оцінювання лише окремих складників цього довкілля, і суттєво переважають в інформаційно-технологічному та модельно-інтеграційному аспекті розробки менш розвинених країн, у т.ч. пострадянського простору. Розроблена інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у ГІС моніторингу довкілля дозволяє працювати з різними форматами ГІС-платформ, які дозволяють підключати реляційні бази даних до об’єктів векторної карти та містять уніфікований класифікатор карти чи його аналог. Удосконалена система АСУ "ЕкоІнспектор" дозволяє Державній екологічній інспекції України збирати, обробляти та аналізувати результати контролю викидів, скидів та відходів усіх підприємств та установ України. Створений комплекс ГІС екологічного моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами басейнів великих річок України дозволяє обробляти в комплексі і дані про якість і кількість (витрати) вод, і дані про водокористування, і дані про інші природні ресурси та джерела їх забруднення.

Сфера застосування

Екологічні установи України та зарубіжжя, зокрема Держводгоспу, Мінприроди, МНС та МОЗ

Етап розвитку

На рівні проекту

Передача запропонованої технології

Ноу-хау

Автори проекту
 Тел., Е-mail

Доктор техн. наук, проф. Мокін Віталій Борисович

Тел. + 380 0432 505129,  E-mail: psv@vntu.vinnica.ua

Розробка теоретичних засад побудови інформаційно-вимірювальних систем з часовим представленням вимірювальної інформації

Назва проекту

Розробка теоретичних засад побудови інформаційно-вимірювальних систем з часовим представленням вимірювальної інформації

Короткий опис

Розроблено математичну модель вимірювального процесу в ІВС з часовим представленням вимірювальної інформації, розроблена класифікація моделей вимірювальних перетворень, виконана метрологічна декомпозиція ІВС. Розроблено узагальнену математичну та інформаційні моделі нових вимірювальних каналів, на основі яких виведені аналітичні залежності для обчислення їх метрологічних та динамічних характеристик. Запропоновано принципи структурного синтезу інваріантних вимірювальних каналів з часовим представленням інформації. Запропоновано нові методи для виконання вимірювального перетворення значення фізичних величин з поданням вимірювальної інформації у формі часових інтервалів, побудовані математичні моделі таких вимірювальних перетворень та створених на їх основі вимірювальних каналів.

Переваги

Застосування часово-імпульсного перетворення дозволило збільшити розрізнювальну здатність з 22-24 двійкових розрядів до 30 двійкових розрядів. У запропонованому підході вимірювальні перетворювачі працюють в імпульсному режимі, що потребує значно менше енергії від джерел живлення, тому вимірювальні канали будуть значно економічними.  Розроблений вимірювальний перетворювач характеристик обертальних рухів відрізняється простою конструкцією, високою надійністю, зручністю установки сенсора, можливістю одночасного вимірювання кількох параметрів обертального руху, інваріантністю до дії завад, зниженим енергоспоживанням та високою роздільною здатністю. Вимірювальні перетворювачі та принципи побудови вимірювальних каналів у волоконно-оптичних ІВС мають переваги: відсутність впливу зовнішніх електромагнітних збурень на результати вимірювань; висока механічна стійкість, надійність і простота конструкції; хімічна інертність; безпечне використання в агресивних і вибухонебезпечних середовищах; зручність перетворення сигналів і широкі можливості узгодження з електронними системами.

Сфера застосування

Підприємства та установи, що займаються розробкою та виробництвом електронної апаратури.

Етап розвитку

На рівні проекту

Передача запропонованої технології

Ноу-хау

Автори проекту
 Тел., Е-mail

Доктор техн. наук, проф. Кучерук Володимир Юрійович

Тел. + 380 0432 505129,  E-mail: psv@vntu.vinnica.ua

Оптико-електронні паралельні логіко-часові інформаційно - енергетичні середовища на базі образних комп'ютерів

Назва проекту

Оптико-електронні паралельні логіко-часові інформаційно - енергетичні середовища на базі образних комп'ютерів

Короткий опис

Запропоновано метод паралельного обміну даних у паралельному оптичному інтерфейсі локальної обчислювальної мережі. Розроблено принципи створення динамічної оптоелектронної пам’яті, яка використовує ВОЛ для динамічного зберігання даних в оптичних інформаційно-обчислювальних системах. Одержано математичну модель функціонування динамічної оптоелектронної пам’яті на волоконно-оптичних лініях. Запропоновано метод двохвильового керування оптоелектронним напівпровідниковим транспарантом. Запропоновано метод організації об‘єднаних ВОІЕІК, які використовують повністю оптичний спосіб передачі інформації та енергії живлення світловими потоками в одному волокні за допомогою спектрального WDM-мультиплексування. Запропоновано математичну модель ВОІЕІК, яка дозволяє визначати перехідні характеристики, що впливають на швидкість передачі даних, середньоквадратичну ширину інформаційного імпульсу. Вдосконалено метод хвилевої самомаршрутизації для оптичних мереж. Вдосконалено математичну модель функціонування мережі SWANET, яка враховує неоднорідність вхідного потоку та детермінованість часу комутації. Вдосконалено аналітичну модель процесу передачі пакетів та заголовків у оптичній мережі з хвилевою маршрутизацією, що працює за конвеєрним протоколом. Вдосконалено математичну модель процесів передачі в локальній обчислювальній мережі передачі даних із паралельною комутацією пакетів як багатоканальної двохфазової системи масового обслуговування.

Переваги

Застосування логіко-часових інформаційно-енергетичних середовищ забезпечує швидкодію, недосяжну для більшості мікропроцесорних архітектур за рахунок використання паралельної оптико-електронної обробки інформації. Створення динамічної оптоелектронної пам’яті дозволило підвищити пропускну здатність з 4Гбіт/с до 10Тбіт/с, зменшити час доступу при першому звертанні до комірки даних з 2 нс до 0,01нс, до масиву даних – з 10 нс до 1нс. Метод двохвильового керування оптоелектронним напівпровідниковим транспарантом дозволив здійснити керування проходженням інформаційного випромінювання з різними довжинами хвиль через оптоелектронний напівпровідниковий транспарант залежно від довжини хвилі керувального випромінювання. Метод організації об‘єднаних ВОІЕІК підвищує швидкість передавання інформації у 12 разів і дальність у 2.5 раза, з забезпеченням повної гальванічної розв‘язки при передачі даних.

Сфера застосування

Наукові установи та підприємства, орієнтовані на високоінтелектуальні науково-насичені технології, зокрема: Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури (м.Львів), Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ (м.Київ), Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем (м.Київ), ВАТ “Інфракон” (м.Вінниця), ДП НДІ Мікроприладів (м.Київ)

Етап розвитку

На рівні проекту

Передача запропонованої технології

Ноу-хау

Автори проекту
 Тел., Е-mail

Доктор техн. наук, проф. Кожем’яко Володимир Прокопович

Тел. + 380 0432 505129,  E-mail: psv@vntu.vinnica.ua

Розробка основ теорії цифрового оброблення надширокосмугових сигналів

Назва проекту

Розробка основ теорії цифрового оброблення надширокосмугових сигналів.

Короткий опис

Розроблено основи теорії надширокосмугового  частотно-імпульсного представлення інформації. Запропоновано новий метод синтезу надширокосмугових цифрових операційних елементів. Побудовано нові математичні моделі базових надширокосмугових (НШС) логічних  елементів, які враховують дію завад по кожному із входів та розроблено метод статистичного аналізу надширокосмугових логічних і операційних елементів. Запропоновано нові методи надшвидкодійного аналого-цифрового перетворення, які дають можливість з метою підвищення ефективності здійснювати вторинне цифрове оброблення НШСС шляхом застосування спектрального та кореляційного аналізу у високоефективних дискретних базисах.

Переваги

Первинне цифрове оброблення НШСС безпосередньо на носійній частоті в діапазоні від 650 МГц до 3 ГГц з використанням радіочастотного представлення інформації знижує втрати інформативності прийнятих сигналів та принципово змінює підхід до розроблення та проектування радіолокаційних і телекомунікаційних засобів. Запропонований методу синтезу надширокосмугових цифрових операційних елементів спрощує структурні схеми НШС елементів. Математичні моделі НШС логічного змішувача частоти, вираз для комплексних коефіцієнтів передачі, коефіцієнта інтермодуляційних спотворень і оцінки завадостійкості враховують дії завад по кожному із входів у широкому динамічному діапазоні НШСС до 60 дБ. Розроблений метод коригування результатів аналого-цифрового перетворення НШСС на базі фазо-площинного коригування враховує не лише нелінійність АЦП, але й крутість вхідного сигналу, знижує динамічну похибку АЦП в діапазоні частот дискретизації аналого-цифрового перетворення 0,1 – 2 ГГц. Запропонований метод надшвидкодійного аналого-цифрового перетворення на основі гістограмного оцінювання динамічних параметрів враховує диференціальну нелінійність перетворювача аналог-код і дає змогу збільшити ефективне число розрядів АЦП при перетворенні НШСС до 10 – 12 біт.

Сфера застосування

Галузь радіотехніки та зв’язку

Етап розвитку

На рівні технологічно-конструкторської документації

Передача запропонованої технології

Ноу-хау

Автори проекту
 Тел., Е-mail

Доктор техн. наук, проф. Кичак Василь Мартинович

Тел. + 380 0432 505129,  E-mail: psv@vntu.vinnica.ua

Теорія процесів і обладнання для потокового віброударного сепарування та фільтрування вологих дисперсних матеріалів

Назва проекту

Теорія процесів і обладнання для потокового віброударного сепарування та фільтрування вологих дисперсних матеріалів

Короткий опис

Розроблені класифікації відомих методів та способів сепарування та фільтрування вологих дисперсних матеріалів. Розкритий механізм процесів потокового віброударного сепарування та фільтрування вологих дисперсних матеріалів на основі положень і рівнянь механіки, гідравліки та реології. Розроблені динамічні моделі руху твердих та рідинних частинок оброблюваного матеріалу в процесі його потокового віброударного сепарування та фільтрування, для різних етапів циклу спрацьовування ГІП установок, схеми навантаження частинок і виконавчих елементів установок, диференціальні рівняння їх руху та взаємодії, рівняння для визначення параметрів навантаження та основних робочих параметрів процесів, що дозволяють розраховувати їх оптимальні значення, виходячи із заданих фізико-механічних характеристик оброблюваного матеріалу. Створені структурні схеми, динамічні та математичні моделі установок з ГІП для потокового віброударного сепарування на базі вібропреса ІВПМ, а також методика проектного розрахунку їх конструктивних параметрів, виходячи із заданих робочих параметрів процесу та фізико-механічних характеристик оброблюваного матеріалу.

Переваги

У порівнянні із шнековими пресами західного виробництва (наприклад, фірми Lindemann) пропоновані установки з ГІП для потокового віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів забезпечують їх значно нижчу кінцеву вологість (20 – 25% проти 50 – 60% після сепарування на шнекових пресах). Спроектована авторами установка для потокового віброударного сепарування має габарити 3,3×2,7×2,2 м, при установленій потужності електродвигунів 23 кВт. Щодо пропонованого способу потокового віброударного фільтрування, то при установленій потужності експериментальної установки 20 кВт і габаритах 2,5×2,5×2,1 м, вона забезпечувала у порівнянні із безударним потоковим фільтруванням: підвищення тиску у оброблюваному матеріалі у 3 – 5 разів, а продуктивність очищення – на 16%, при практично повній відсутності забивання фільтрувального елементу.

Сфера застосування

Харчова, переробна, спиртова, пивоваренна, цукрова промисловості України

Етап розвитку

На рівні технологічно-конструкторської документації

Передача запропонованої технології

Ноу-хау

Автори проекту
 Тел., Е-mail

Доктор техн. наук, проф. Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович
Тел. + 380 0432 505129,  E-mail: psv@vntu.vinnica.ua