Наука у Вінницькому національному технічному університеті: історія та сьогодення

Науково-дослідна робота була і залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності нашого навчального закладу з дня його заснування.

Наукова робота в університеті виконується за рахунок коштів державного бюджету, госпдоговорів та грантів.

З жовтня 2002 р. університет включений до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Наукову діяльність проводять наукові колективи кафедр та відокремлені наукові підрозділи: Науково-дослідний інститут проблем моделювання багатозв'язних систем, 17 науково-дослідних лабораторій (НДЛ), 6 науково-навчальних центрів.

З перших днів свого існування наш навчальний заклад зарекомендував себе як осередок науки і освіти у Вінницькому регіоні, генератором наукових і технічних ідей та винаходів, розробником нових освітніх технологій.

У різні роки керівництво виконанням науково-дослідних робіт на рівні навчального закладу здійснювали також проректори: Ткаченко С.Й., Осадчук В.С. та Юхимчук С.В., Грабко В.В.

Ткаченко Станіслав ЙосиповичТкаченко Станіслав Йосипович з 12 квітня 1971 р. по 23 березня 1972 р. займаючи основну посаду – декана вечірнього факультету, виконував обов'язки з організації і керівництва науково-дослідними роботами кафедр Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту. З 6 вересня 1974 р. по 31 серпня 1980 р. і з 8 жовтня 1987 р. по 11 листопада 1992 р. С.Й. Ткаченко — проректор з наукової роботи Вінницького політехнічного інституту.

Осадчук Володимир СтепановичОсадчук Володимир Степанович з 23 березня 1972 р. по вересень 1974 р. займаючи посаду завідувача кафедри електронних приладів, виконував обов'язки з організації і керівництва науково-дослідними роботами кафедр Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту. З 14 липня 1980 р. по 8 жовтня 1987 р. В.С. Осадчук — проректор з наукової роботи Вінницького політехнічного інституту.

Юхимчук  Сергій  ВасильовичЮхимчук Сергій Васильович був проректором з наукової роботи Вінницького політехнічного інституту (з 1994 р. – Вінницького державно-го технічного університету) з 9 березня 1993 р. по 20 жовтня 1998 р.

Грабко Володимир ВіталійовичГрабко Володимир Віталійович з 1 листопада 1998 р. по вересень 2010 року був першим проректором з наукової роботи, міжнародних зв'язків та еко-номічної політики, займаючи посаду завідувача кафедри електромеханічних си-стем автоматизації в промисловості та транспорті.

Наш університет успішно співробітничав у рамках виконання наукових досліджень з такими провідними підприємствами, організаціями і установами колишнього СРСР та України як: ВО «Брянський машинобудівний завод»; Ле-нінградський завод гідроавтоматики; ВО «Каучук» (м. Москва); завод «Таджи-кгідроагрегат» (м. Душанбе); завод «Зерноградгідроагрегат» (Ростовська об-ласть); НВО «Арсенал» (м. Київ), НВО «НАТИ» (м. Москва); ВО «Ленлес» (м. Санкт-Петербург); ЦКБ «Градієнт» (м. Ростов на Дону); НВО «Завод Арсенал» (м. Київ); ВО «Дніпропетровський комбайновий завод»; ВО «Вінницький завод тракторних агрегатів»; ПКТІ «Гідроагрегат» (м. Вінниця), Інститут електроди-наміки НАН України; Інститут автоматики НАН України; Вінницький олієжир-комбінат; Вінницький завод «Кристал»; Вінницький завод радіотехнічної апа-ратури (зараз ВАТ «Маяк»); Науково-дослідний гірничорудний інститут (м. Кривий Ріг); Всесоюзний науково-дослідний інститут легких сплавів (м. Моск-ва); ЦКБ інформаційної техніки (м. Вінниця); ВО «Термінал» (м. Вінниця); ВО «Жовтень» (м. Вінниця); НВО «Астрофізика» (м. Москва); ВАТ ЕК «Хмельни-цькобленерго»; ПЕО «Вінницяенерго»; Ладижинській ТЕС; НЕК «Укренерго» та іншими, у т. ч. з підприємствами та організаціями оборонних галузей проми-словості. З багатьма з цих підприємств, організацій і установ ВНТУ підтримує зв'язки і сьогодні.

Фахівці вузу постійно беруть участь у наукових та науково-технічних конференціях, з'їздах, симпозіумах та конгресах. Декілька міжнародних та всеукраїнських наукових форумів традиційно проводяться у ВНТУ щорічно або один раз у два роки. Для підготовки кадрів вищої кваліфікації у вузі працюють п'ять спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатських та докторських дисертацій за 12 спеціальностями.

Першу спеціалізовану вчену раду К 068.34.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Вінницькому націона-льному технічному університеті (тоді ще Вінницькому політехнічному інститу-ті) було відкрито у 1978 році за такими спеціальностями:

05.11.13 – Прилади і методи контролю природного середовища, речовин, матеріалів і виробів (нині – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин);

05.11.16 – Інформаційно-вимірювальні системи (в науці та промисловос-ті) (у 2007 р. ця наукова спеціальністю повністю увійшла до спеціальності 05.13.05). Протягом 1978 – 1989 рр. цю раду очолював д.т.н., професор Іван Васи-льович Кузьмін.

У грудні 1990 року наказом ВАК СРСР у нашому ВНЗ було створено першу у Вінниці спеціалізовану вчену раду Д 05.052.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

05.13.16 – Застосування обчислювальної техніки, математичного моделю-вання і математичних методів в наукових дослідженнях;

05.13.08 – Обчислювальні машини, системи та мережі, елементи і при-строї обчислювальної техніки та систем керування.

У 1999 році, враховуючи рекомендації експертних рад, президія ВАК України постановою № 1-03/7 затвердила новий Перелік спеціальностей наукових працівників, згідно якого назву і шифр спеціальності 05.13.16 було змінено на 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (з технічних наук), а спеціальність 05.13.08 було розділено на дві: 05.13.05 – Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування та 05.13.13 – Обчислювальні машини, системи та мережі.

Зараз спеціалізованій вченій раді Д 05.052.01 надано право проводити захист дисертацій за спеціальностями:

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки);

05.13.05 – Комп'ютерні системи та компоненти;

05.13.06 – Інформаційні технології.

Протягом 1990-2010 років і цю раду очолював д.т.н., професор Борис Іванович Мокін, а з 2010 року її головою є завідувач кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки, д.т.н., професор Квєтний Роман Наумович.

До складу спеціалізованою вченої ради Д 05.052.01 входять провідні фахівці України з міст Києва і Вінниці: О.Д. Азаров, В.О. Багацький, В.В. Грабко, В.Я. Данилов, В.М Дубовой, С.М. Захарченко, І.В. Кузьмін, П.Д. Лежнюк, В.М. Лисогор, О.Є. Литвиненко, В.А. Лужицький, Б.І.Мокін, В.Б. Мокін, А.М. Пєтух, О.Н. Романюк, М.А. Філинюк, І.І. Хаїмзон, Ю.С. Яковлєв. У 1993 році на основі ради К 068.34.01 в університеті створено ще одну спеціалізовану вчену раду Д 05.052.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями: 05.11.16, 05.11.13 та 05.11.08 – Радіовимірювальні прилади і певний час ця рада була єдиною в Україні, де могли захищатися науковці за спеціальністю 05.11.08.

Даній спеціалізованій вченій раді надано право проводити захист дисертацій за спеціальностями:

05.11.08 – Радіовимірювальні прилади;

05.11.13 – Прилади та методи контролю та визначення складу речовин;

05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи.

Протягом 1990-2000 років і цю раду очолював д.т.н., професор Борис Іванович Мокін, а з 2000 року її головою є директор ІнІТКІ, завідувач кафедри об-числювальної техніки ВНТУ, д.т.н., професор Олексій Дмитрович Азаров.

До складу спеціалізованою вченої ради Д 05.052.02 входять провідні фахівці України з міст Києва, Житомира і Вінниці: Й.Й.Білинський, Є.Т. Володарський, С.М.Злепко, В.М. Кичак, В.П. Кожем'яко, В.Д. Кузовик, В.В. Кухарчук, В.Ю. Кучерук, В.П. Манойлов В.П., В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, С.В. Павлов, В.Г. Петрук, В.А. Порєв, О.М. Роїк, М.А. Філинюк, І.І. Хаїмзон, О.П.Яненко.

У 1994 році відкрито спеціалізовану вчену раду К 05.052.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

05.02.03 – Системи приводів;

05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском.

У 2007 році у зв'язку із наказом ВАК України за № 141 від 14.03.2007 р. спеціальність 05.02.03 – Системи приводів повністю увійшла до спеціальності 05.02.02 – Машинознавство, наказом ВАК України за № 636 від 08.10.2007 року підтверджені повноваження спеціалізованої вченої ради К 05.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями:

05.02.02 – Машинознавство (за напрямом – Системи приводів);

05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском.

Головою ради є завідувач кафедри металорізальних верстатів та облад-нання автоматизованого виробництва ВНТУ, д.т.н., професор Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький.

До складу спеціалізованою вченої ради К 05.052.03 входять провідні фахівці України з міст Києва та Вінниці: В.Ф. Анісімов., В.П. Бочаров, Ю.А. Бурєнніков, О.В. Грушко, О.В. Дерібо, Г.Й.Зайончковський, Л.Г. Козлов, В.М. Михалевич, О.В. Нахайчук, Р.Р. Обертюх, В.І. Савуляк, І.В. Севостьянов, І.О. Сивак, С.О.Скрябін, С.Й. Ткаченко, Ю.Є Шамарін.

У 2003 році в університеті відкрито четверту спеціалізовану вчену раду К 05.052.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби;

05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва. Протягом 2003–2007 років раду очолював професор кафедри містобудування та архітектури ВНТУ, д.т.н., професор Михайло Федорович Друкований.

З листопада 2007 р. головою ради є завідувач кафедри менеджменту в будівництві, охорони праці і безпеки життєдіяльності ВНТУ, д.т.н., професор Василь Романович Сердюк.

До складу спеціалізованою вченої ради К 05.052.04 входять провідні фахівці України з міст Києва, Дніпропетровська, Рівного і Вінниці: Ю.В., Бєлявський, О.Л. Дворкін, М.Ф. Друкований, І.Н. Дудар, О.М. Лівінський, Й.Й. Лучко, О.І. Менейлюк, А.С. Моргун, В.П. Очеретний, Г.С. Ратушняк, О.В. Христич, В.В. Чистяков, В.В. Швець.

У 2004 році в університеті відкрито п'яту спеціалізовану вчену раду К 05.052.05 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи;

05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи.

Головою ради є завідувач кафедри електричних станцій та мереж ВНТУ, д.т.н., професор Петро Дем'янович Лежнюк.

До складу спеціалізованою вченої ради К 05.052.05 входять провідні фахівці України з міст Києва, Кременчука, Хмельницького і Вінниці: М.Й Бурбело, В.В.Грабко, В.М. Кутін, В.В. Кухарчук, Б.І. Мокін, В.В.Назаров, Д.Й. Родькін, Б.С. Рогальський, В.П. Розен, О.Є. Рубаненко, М.П. Свиридов, Є.М.Танкевич.