Наука у Вінницькому національному технічному університеті: історія та сьогодення

Науково-дослідна робота була і залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності нашого навчального закладу з дня його заснування. Наукова робота в університеті виконується за рахунок коштів державного бюджету, госпдоговорів та грантів. З жовтня 2002 р. університет включений до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Наукову діяльність проводять наукові колективи кафедр та відокремлені наукові підрозділи: Науково-дослідний інститут проблем моделювання багатозв'язних систем, 17 науково-дослідних лабораторій (НДЛ), 6 науково-навчальних центрів. З перших днів свого існування наш навчальний заклад зарекомендував себе як осередок науки і освіти у Вінницькому регіоні, генератором наукових і технічних ідей та винаходів, розробником нових освітніх технологій. У різні роки керівництво виконанням науково-дослідних робіт на рівні навчального закладу здійснювали також проректори: Ткаченко С.Й., Осадчук В.С. та Юхимчук С.В., Грабко В.В. Ткаченко Станіслав...

Наукові школи

На основі багаторічних теоретичних і прикладних досліджень та розробок в університеті сформувались визнані в Україні та за її межами наукові школи, які створюють основний науковий потенціал університету: Відмовостійкі високопродуктивні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю для реєстрування, опрацювання та скремблювання сигналів (н. к. - д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України О.Д. Азаров). Дослідження у рамках наукової школи проводяться, починаючи з 1980 року. На сьогодні в науковій школі підготовлений 1 доктор та 10 кандидатів наук. Теорія розрахунку і розробка вібраційних і віброударних процесів і машин (н. к. - д. т. н., проф. Р.Д. Іскович-Лотоцький). Дослідження в напрямі діяльності наукової школи почали проводитися з 1967 року під керівництвом к.т.н., доц. І. Б. Матвєєва. З 1987 після захисту докторської дисертації школу очолив учень І.Б. Матвєєва - Р.Д. Іскович-Лотоцький. На сьогодні в науковій школі підготовлений 1 доктор та 13 кандидатів наук. Розробка...

Науково-дослідна частина

Науково-дослідна частина створена наказом ректора Вінницького політехнічного інституту № 144 від 12.06.1987 року та підпорядковується проректору з наукової роботи. Начальником НДЧ з 1 лютого 2010 р. є к.т.н., доцент Богачук Володимир Васильович. НДЧ створено на базі науково-дослідного сектора (НДС), який було утворено у 1973 році. На сьогодні НДЧ – один з головних структурних підрозділів університету.   Найважливішими завданнями науково-дослідної частини є: організація, координування та виконання фундаментальних і прикладних досліджень за пріоритетними напрямами розвитку в галузі технічних, природничих та гуманітарних наук, організація, координування та виконання робіт зі створення науково-технічних розробок і надання науково-технічних послуг, підвищення якості підготовки фахівців за рахунок використання у навчальному процесі результатів наукових досліджень, поглиблення співпраці з установами НАН України та галузевих академій, розвиток...

План симпозіумів, з'їздів, конференцій, семінарів

НАУКОВО-TЕХНІЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ  у ВНТУ у 2011 РОЦІ   XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці» м. Вінниця 17-19 травня Запрошуємо до участі науковців академічних установ та провідних університетів, фахівців підприємств машинобудування. Основні напрямки роботи конференції: актуальні питання розвитку гідромеханіки та гідро-пневмоавтоматики і застосування нових результатів в інженерній практиці. Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Національний технічний університет України   «Київський політехнічний інститут»;  Технічний університет  «Georghe Asachi»,  м. Яси,  Румунія. Контактна інформація: т. (0432)  598595 e-mail: inmt@inmt.vstu.vinnica.ua   ІІІ Всеукраїнський з'їзд екологів м. Вінниця 21-24 вересня Запрошуємо до участі вчених, інженерів, фахівців-екологів, аспірантів,...

Наукові видання

Для публiкацiї результатiв наукових дослiджень унiверситет за власнi кошти видає 4 наукових журнали i 2 збiрники наукових праць: науковий журнал "Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту", мiжнародний науково-технiчний журнал "Оптикоелектроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї"; мiжнародний науково-технiчний журнал "Iнформацiйнi технологiї та комп'ютерна iнженерiя"; електронний науковий журнал "Науковi працi Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету"; науково-технiчний збiрник "Сучаснi технологiї, матерiали та конструкцiї в будiвництвi"; збiрник "Sententiae": науковi працi Спiлки дослiдникiв модернової фiлософiї (Паскалiвського товариства)"; Журнал Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету "Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту" є науковим фаховим виданням, публiкацiї в якому визнаються при захистi дисертацiйних робiт з технiчних, економiчних та педагогiчних наук (постанови президiї ВАК України вiд 9. 06. 1999 р. № 1-05/7, вiд 8. 09. 1999...

Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2013 році

Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2013 році Наказ МОНУ № 591 від 14 травні 2014 року   № Назва роботи, науковий керівник Тип Секція Середній бал   Фундаментальні НДР   1. Тема НДР: Методологія моделювання процесів образного мислення у відповідності до задач пізнавальної та мовленнєвої діяльності людини Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Квєтний Роман Наумович Ф Інформатика та кібернетика 99 2. Тема НДР: Теоретичні основи процесів фазового розділення вологих дисперсних матеріалів в полі віброударних інерційних навантажень Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович   Ф Машинобудування 87,5 3. Тема НДР: Розподілені ієрархічні оптико-електронні паралельні логіко-часові інформаційно-енергетичні середовища Керівник НДР: д-р техн. наук, проф....

Міжнародні

Міжнародні

Державні конкурси. Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок у ВНТУ у 2014 році

У вересні 2014 року у ВНТУ  проведено конкурс проектів з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної цінності прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно Наказу МОНУ № 916 від 08.08.2014 року «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок»   При здійсненні відбору на першому етапі Конкурсу особливу увагу було приділено на орієнтацію проектів на отримання наукових результатів конкурентоспроможних на світовому ринку та на їх практичне застосування у навчальний процес, соціальну сферу, виробництво з метою ефективного використання бюджетних коштів.   Було представлено 15 проектів науковців ВНТУ, які отримали таку експертну оцінку.   № Керівник проекту Оцінка експерта Оцінка експерта Середня оцінка експертів Фундаментальні НДР 1. Лежнюк П.Д. 102 103 102,5 2. Азаров О.Д....

Університетські

Університетські

Інші

Інші

Патентно-ліцензійне забезпечення та трансфер технологій

Основний продукт вищого навчального закладу – інтелектуальний, створений викладачами та науковими співробітниками, який містить в собі об’єкти промислової власності та об’єкти авторського права. Відділ з питань інтелектуальної власності, створений згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 533 від 24.06.04 р. , надає ефективну допомогу науково-викладацькому складу, аспірантам і студентам університету з усього комплексу з питань інтелектуальної власності, організовує роботу щодо забезпечення правової охорони об’єктів промислової власності та державної реєстрації об’єктів авторського права. У складі наукової діяльності університету патентно-ліцензійна робота займає важливе місце. У звітному році до Українського інституту промислової власності Вінницьким національним технічним університетом було надіслано 190 заявок на видачу патенту України, отримано 164 патенти, з яких 103 патенти створено в рамках виконання г/д та д/б...

Науково-дослідна робота студентів

Відомості про науково-дослідну та інноваційну діяльність студентів, молодих учених Науково-дослідна робота студентів (НДРС) спрямована на оволодіння студентами науковими методами та формування навиків самостійного рішення науково-дослідних задач. Для розвитку студентської науково-дослідної роботи в університеті вже не один рік працює координуючий орган - рада з науково-дослідної роботи студентів, яка здійснює: координацію науково-дослідної роботи студентів; організацію участі студентів в регіональних, університетських всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях; організацію участі у Дні науки та Дні університету; випуск збірки кращих студентських доповідей; визначення рейтингу наукових досягнень студентів. У звітному році в університеті створено і функціонує наукове товариство студентів та аспірантів, основними задачами якого є: - залучення осіб, які научаються в університеті до науково-дослідницької роботи; - виховання гармонійно розвиненої...

Наукові та науково-технічні розробки університету за 2010 рік

Розробка методу та засобів криптографічного захисту без попереднього розподілу ключів на основі рекурентних послідовностей Назва проекту Розробка методу та засобів криптографічного захисту без попереднього розподілу ключів на основі рекурентних послідовностей. Короткий опис Запропоновано нову рекурентну послідовність Vk послідовність та встановлено її властивості, зокрема, властивості безпосереднього обчислення елементів через початкові елементи, а також прискореного обчислення елементів для спадних n для будь-якого k. Отримані властивості дозволили створити математичний апарат для побудови методу прискореного шифрування інформації без попереднього розподілу ключів. Запропоновано метод шифрування інформації без попереднього розподілу ключів на основі Vk та Uk послідовностей. Запропоновано принципи побудови спеціалізованих процесорів для шифрування інформації за запропонованим методом. Переваги Метод шифрування інформації на...

Структура управління науково-дослідною роботою у ВНТУ

  Структура управління науково-дослідною роботою у ВНТУ     Інститути   ІнАЕКСУ - Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління; ІнБТЕГП - Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання; ІнЕЕМ - Інститут електроенергетики, екології та електромеханіки; ІнІТКІ - Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії; ІнМТ - Інститут машинобудування транспорту; ІнРТЗП - Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування; ІнМ - Інститут менеджменту; ІнЕЕК - Інститут екології та екологічної кібернетики ІнГППВ - Інститут гумонітарно педагогічних проблем та виховання;   Факультети   ФАКСУ - Факультет автоматики та комп’ютерних системи управління; ФФЕЛТ - Факультет функціональної електроніки та лазерної техніки; ФББМ - Факультет будівництва та будівельного менеджменту; ФТЕГП - Факультет...

Співпраця з установами НАН України та галузевими установами

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та галузевих академій наук України У 2010 році наукова та науково-технічна діяльність Вінницького національного технічного університету з науковими установами НАН та галузевих академії наук України здійснювалась у таких напрямках: - співпраця в межах діючих спільних угод, договорів, стуруктур; - проведення спільних наукових досліджень; - взаємне використання для проведення наукових досліджень як обладнання наукових установ НАН та галузевих академій наук України такі обладнання ВНТУ; - проведення спільних конференцій, семінарів; - сумісна участь науковців ВНТУ та академічних установ у проведенні науково-технічних заходів, що мали наукову та науково-технічну спрямованість; - сумісна експертиза дисертаційних робіт; - спільна підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації; - спільна розробка та підготовка навчально-методичного...

Міжнародне наукове співробітництво

Наукове і науково-технічне співробітництво Вінницького національного технічного університету із закордонними організаціями здійснювалося у таких напрямках: співпраця в межах діючих спільних угод, договорів, структур; створення спільних науково-навчальних структур; виконання спільних наукових програм, проектів тощо; участь науковців університету у зарубіжних виставках, конференціях, семінарах тощо; стажування науковців, студентської молоді за кордоном; запрошення іноземних науковців для проведення спільних науково-технічних заходів; участь студентів, університетських студентських команд у міжнародних олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо. Успішною є робота ВНТУ у напрямку підготовки та реалізації міжнародних проектів програми Теmpus-Taсis за пріоритетами Генерального Директорату з питань освіти та науки Європейської Комісії.  Як приклад, можна навести успішне виконання у 1995-96 роках спільного проекту з Датським технічним університетом із...

Наукові напрями

  Інститут електроенергетики та електромеханіки   Кафедра електричних станцій і систем Завідувач кафедри: проф., д.т.н. Лежнюк Петро Дем’янович Сайт:http://www.vstu.edu.ua/ua/kaf.ess Тел.:  0432 598377, е-mail: ess@vstu.vinnica.ua   Основні наукові напрями розвитку:      1. Автоматизація оптимального керування нормальними режимами ЕЕС на основі методів теорії подібності;      2. Діагностування електрообладнання, автоматизація пошуку пошкоджень та оптимізація відновлення електричних мереж, організація відновлювальних робіт під напругою;      3. Діагностування основного обладнання електроенергетичних систем в умовах неповноти вихідних даних, оперативне діагностування;      4. Електрофізика високих напруг та випробування високовольтного обладнання ЕЕС;      5. Формування умов самооптимізації режимів ЕЕС на підставі принципу найменшої дії;...

Наукові та науково-технічні розробки університету

Оберіть період, за який Ви бажаєте переглянути розробки. за 2010 рік за 2011 рік

Наукові та науково-технічні розробки університету за 2011 рік

Розробка методів і засобів для зменшення втрат та підвищення надійності електричних мереж міського електротранспорту. Назва проекту Розробка методів і засобів для зменшення втрат та підвищення надійності електричних мереж міського електротранспорту. Короткий опис Удосконалено математичну модель для оцінювання залишкового ресурсу силового масляного трансформатора, що працює в режимі перевантаження, яка, на відміну від існуючих, дозволяє за відомими температурою навколишнього середовища, перевантаженням та навантаженням, яке мало місце безпосередньо перед початком перевантаження, автоматизувати відслідковування процесу старіння ізоляції силового трансформатора. Запропоновано підхід, що дозволяє отримувати ресурсні характеристики силових масляних трансформаторів, працюючих в режимі перевантаження, на основі чого удосконалено математичну модель для побудови ресурсних характеристик силового масляного трансформатора, що працює в режимі перевантаження, яка, на...

Перелік науково-технічної продукції, яка пропонуються до впровадження

Напрями 1. Автоматика, інформаційно-вимірювальна техніка, прилади та засоби контролю. 2. Біомедичне приладобудування. 3. Міське господарство. Будівництво. 4. Екологія. 5. Енергетика, теплотехніка. 6. Машинобудування. 7. Радіоелектроніка, радіоелектронне апаратобудування. 8. Системи зв’язку, телекомунікацій, радіомовлення і телебачення.                 Скачати одним файлом

Наукові та науково-технічні розробки університету за 2014 рік